قدر آسایش – داستانی از سعدی Segen der Gesundheit von Saadis