Quran-Fragen (persisch)

آیا می دانید های قرآنی

آیا می دانید واژه سوره به چه معنی است؟

قرآن کریم چند بار به خویش سوگند یاد کرده است؟

آیا می دانید آیهء « بسم الله الرحمن الرحیم» چند بار در قرآن رفته است؟

آیا می دانید از کلمه « عید» فقط یکبار در قرآن استفاده شده است؟

آیا می دانید سوره های هم نام حروف مقطعه کدامند؟

آیا می دانید واژهء « جزا و اجر » چه تفاوتی دارند؟

آیا می دانید « عسوه الحسنه» یعنی چه؟

آیا می دانید لقمان، ذواقرنین و طالوت چه کسانی بودند؟

آیا می دانید در قرآن چه تعبیرهایی برای حزب ا… آمده است؟

آیا می دانید اصحاب الحجر چه کسانی هستند؟

آیا می دانید اصحاب الایکه( قوم حضرت شعیب) چه کسانی بودند؟

آیا می دانید مجازات اقوام عاصی در دنیا چگونه بود؟

[/cws-widget][/col][/cws-row]